STRONA GŁÓWNA

Projekt pt. „Myśl krytycznie i filozoficznie”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Wartość projektu:  76.760,00
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:
74.457,20