CEL PROJEKTU

Nabycie i podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką przez 96 uczniów i uczennic  klas II i III technikum w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie oraz Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rzeszowie  poprzez realizację zajęć fakultatywnych z filozofii przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej w Rzeszowie  w ramach rozwoju oferty Uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER poprzez rozwój oferty WSI-E w zakresie realizacji jej trzeciej misji przez wykorzystanie potencjału dydaktycznego Uczelni, współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi  i uatrakcyjnienie podstawy programowej, mającej na celu wspierania wśród uczniów kompetencji ogólnorozwojowych. Nabycie i podniesienie kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką przez 96 uczniów/uczennic klas II i III ZSKU oraz ZSE jako osób objętych kursami edukacyjnymi w projekcie w ramach realizacji trzeciej misji Uczelni przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika rezultatu celu szczegółowego PO WER dotyczącego liczby osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS.