EFEKTY

Rezultatem projektu będzie 96 uczniów klas II i III technikum w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego i Zespole Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, którzy podnieśli kompetencje ogólnorozwojowe w ramach zajęć fakultatywnych z filozofii prowadzonych przez kadrę dydaktyczną Uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji Uczelni.
Realizacja projektu rozpocznie długofalową strategię rozwoju oferty WSI-E w zakresie realizacji jej trzeciej misji jako forum aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału dydaktycznego WSI-E i współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi: ZSKU oraz ZSE w celu wspierania wśród uczniów kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką kontynuowaną po zakończeniu projektu. Realizacja projektu przyczyni się do wypracowania trwałych mechanizmów współpracy Uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie realizacji trzeciej misji WSI-E służącej uatrakcyjnieniu podstawy programowej szkół ponadgimnazjalnych i nabywaniu przez uczniów kompetencji ogólnorozwojowych, które będą realizowane po zakończeniu projektu, bez wsparcia EFS, w szczególności przekazywania programów kształcenia, materiałów do zajęć, dobrych praktyk, wymiany informacji w trakcie konferencji i warsztatów.